Vedtægter

I. Hovedafdelingen

1.         NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL:

1.1.   Foreningens navn er Brabrand Idrætsforening – Brabrand IF –        med hjemsted i Århus Kommune.

1.2.        Foreningens formål er at fremme idrætten i Brabrand-området.

2.         MEDLEMMER:

2.1.        Medlem af Brabrand IF’s hovedafdeling er ethvert medlem af
en afdeling under Brabrand Idrætsforening samt enhver, der er tildelt æresmedlemskab af foreningen.  

2.2.        Medlemskab af en selvstændig afdeling opnås ved indmeldelse efter de for den pågældende afdeling gældende regler, jfr. herved §§ 18 og 19. 

2.3.        Tildeling af æresmedlemskab foretages af repræsentantskabet efter indstilling fra en afdeling eller på repræsentantskabets eget initiativ. Æresmedlemskab kan tildeles en person, der i mindst 10 år har udført et stort og uegennyttigt arbejde for idrætten i Brabrand Idrætsforening. 

2.4.         Æresmedlemskab berettiger til kontingentfritagelse i alle afde-
linger og fri adgang til de af foreningen og/eller afdelingerne afholdte idrætsarrangementer.  

3.         AFDELINGER: 

3.1.         Foreningen er opdelt i afdelinger, således at hver afdeling sø-
ger at fremme foreningens formål indenfor en bestemt idræts-
gren. 

3.2.        De enkelte afdelinger er i juridisk og økonomisk henseende selvstændige enheder adskilt fra og uafhængige af foreningen. 

3.3.        En afdelings vedtægter skal godkendes af repræsentantskabet.

3.4.        Har en afdeling ikke fastsat særlige vedtægter for sit virke,
        gælder de standardvedtægter, der fremgår af nærværende
        vedtægts hovedafsnit II.

3.5.        En afdeling kan efter repræsentantskabets forudgående god-
kendelse udskille en eller flere af sine aktiviteter til drift i selskabsform.  

3.6.        En afdeling kan med repræsentantskabets forudgående sam-
tykke indgå samarbejdsaftale med en anden idrætsforening, et selskab eller med en kommunal institution eller fritidsordning.  

3.7.        Hver afdeling har sine egne indtægter og udgifter. En afdelings passiver må ikke overstige dens aktiver uden forudgående af-
tale med foreningens forretningsudvalg.  

3.8.        En afdeling kan ikke forpligte foreningen, og krav mod en afde-
ling kan ikke rejses overfor foreningen. 

3.9.         Nye afdelinger etableres af foreningens repræsentantskab.  

3.10.   De enkelte afdelinger kan tilslutte sig/udmelde sig af de rele-
vante specielforbund med samtidig underretning til forretnings-
udvalget. 

3.11.   En afdeling kan udmelde sig af foreningen med 6 måneders forudgående varsel til udgangen af et kontingentår. Ved afde-
lingens udtræden af foreningen udfærdiges sædvanlig refusi-
onsopgørelse, men afdelingen har ikke herudover krav på no-
gen andel af foreningens formue. 

3.12.    Foreningens repræsentantskab kan beslutte at ekskludere en afdeling, der ikke opfylder foreningens formål, eller som væ-
sentligt tilsidesætter foreningens interesser. Til beslutning om eksklusion kræves tilslutning fra 2/3 af de øvrige afdelingers medlemmer i repræsentantskabet. En ekskluderet afdeling har ikke krav på nogen andel af foreningens formue.  

4          FINANSIERING AF HOVEDFORENINGENS DRIFT: 

4.1.        Til finansiering af hovedafdelingens drift afregner de enkelte afdelinger et af repræsentantskabet for ét år ad gangen fastsat beløb pr. kontingentbetalende medlem i den pågældende afdeling (grundkontingent). Nærværende bestemmelse kan ikke fraviges i en afdelings vedtægter. 

4.2.        Indtægter ved fællesarrangementer tilfalder hovedforeningen, og det samme gælder annonceindtægter m.v. fra klubbladet.  

4.3.        Af grundkontingentet og de i punkt 4.2 nævnte indtægter af-
holdes udgiften til foreningens administration, fælleskontingenter og øvrige fællesudgifter. 

5          ADMINISTRATION: 

5.1.         Forretningsudvalget forestår foreningens administration. Til dette formål kan antages lønnet kontorpersonale. 

5.2.        Administrationen forestår opkrævning af medlemskontingenter og lønindberetning til skattevæsenet for aflønnede trænere og ledere m.v., med mindre disse funktioner er overtaget af den enkelte afdeling, jfr. herved § 21.5. 

5.3.        Administrationen skal så vidt muligt foregå fra lokaler på idrætsanlægget Engdalsvej 84-88, 8220 Brabrand, og admini-strationskontoret skal være åbent for personlige og telefoniske henvendelser i et af repræsentantskabet nærmere bestemt omfang.

6.         KLUBBLAD: 

6.1.        Foreningen forestår udgivelsen af et klubblad, der skal udkom-
me minimum 4 gange årligt og udsendes til samtlige foreningens medlemmer. 

6.2.        Klubbladet udsendes endvidere til trænere og ledere i de en-
kelte afdelinger. Afdelingerne refunderer de hermed forbundne portoudgifter.  Afdelingerne udarbejder og ajourfører en liste over de trænere og ledere samt institutioner, der skal modtage et eksemplar af klubbladet. 

7.         UDDANNELSESFOND: 

7.1.        Sammen med grundkontingentet, jfr. § 4.1, afregner afdelin-
gerne et af repræsentantskabet for ét år ad gangen fastsat bidrag til en uddannelsesfond. 

7.2.        Uddannelsesfonden administreres af forretningsudvalget, der udarbejder de nærmere retningslinier for fonden og udbetalinger fra denne.  

8.         REPRÆSENTANTSKABET: 

8.1.         Foreningens øverste myndighed af er repræsentantskabet, der vælges for ét år ad gangen på de årlige generalforsamlinger i afdelingerne. 

8.2.       Afdelinger med højst 50 aktive medlemmer vælger én repræ-
sentant og én suppleant. Afdelinger med over 50, men højst 200 aktive medlemmer vælger 2 repræsentanter og 2 suppleanter. Afdelinger med over 200 aktive medlemmer vælger 3 repræsentanter og 3 suppleanter. Medlemstallet i en afdeling pr. 1. januar i det år, valget finder sted, er afgørende.

8.3.         Repræsentantskabsmedlemmer skal være medlem af den af-
deling, der vælger dem eller være forælder til et medlem under 16 år i den pågældende afdeling. 

8.4.         Mindst én af hver afdelings repræsentanter skal være medlem af den pågældende afdelingsbestyrelse.  

8.5.        En suppleant indtræder i repræsentantens sted, hvis denne har forfald til et indkaldt møde. 

8.6.        Der afholdes ordinære repræsentantskabsmøder i marts, juni, september og december måned. 

8.7.        For mødet i marts måned gælder følgende dagsorden: 

1.            Valg af dirigent.

2.          Godkendelse af referat fra seneste repræsentantskabsmøde.

3.           Aflæggelse af beretning fra formanden fra for forretningsudvalget til godkendelse.

4.           Forelæggelse til godkendelse af det reviderede regnskab fra kassereren for forretningsudvalget.

5.           Indkomne forslag.

6.          Valg af formand og menigt medlem af forretningsudvalget samt revisor i lige år.

7.          Valg af kasserer, sekretær og menigt medlem af forretningsudvalget i ulige år.

8.           Valg af 2 suppleanter til forretningsudvalget.

9.           Valg af 5 medlemmer til eksklusionsudvalget.

10.       Nedsættelse af andre udvalg.

11.       Nyt fra afdelingerne og forretningsudvalget.

12.       Eventuelt.  

8.8.        Adgang til repræsentantskabsmødet i marts måned har samt-
lige afdelingsmedlemmer. Alle medlemmer har taleret på dette repræsentantskabsmøde, medens stemmeret er forbeholdt re-
præsentantskabsmedlemmerne.  

8.9.        I september måned afholdes repræsentantskabsmøde til fast-
læggelse af grundkontingent, bidrag til uddannelsesfonden og budget for foreningen.  

8.10.   Forretningsudvalget indkalder til repræsentantskabsmøde med mindst 3 ugers varsel og hvis muligt med bekendtgørelse i klubbladet.  

8.11.    Eventuelle forslag skal være fremsendt skriftligt til formanden senest 14 dage før mødet. Senest 8 dage før mødet fremsender formanden de indkomne forslag til repræsentantskabsmedlemmerne.  

8.12.    Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, såfremt en afdeling kræver det og angiver dagsorden. Forretningsudvalget indkalder til ekstraordinært repræsentantskabsmøde til afholdelse inden 30 dage efter en afdeling har fremsat krav herom. 

8.13.   Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af afdelingerne er repræsenteret, og beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog §§ 14 og 15. 

8.14.    Der kan afgives stemme i henhold til fuldmagt. 

8.15.   Afstemninger skal ske skriftligt, såfremt det forlanges af mindst tre stemmeberettigede medlemmer eller af dirigenten.  

8.16.   Ved stemmelighed bortfalder fremsatte forslag.  

8.17.   Repræsentantskabets medlemmer har fri adgang til de af foreningen og/eller afdelingerne afholdte idrætsarrangementer.

8.18.   Et kortfattet referat af det på repræsentantskabsmødet passerede offentliggøres snarest muligt efter mødet i klubbladet og/eller på foreningens hjemmeside. 

9.         FORRETNINGDSUDVALG: 

9.1.        Repræsentantskabet vælger et forretningsudvalg, der forestår den daglige ledelse af foreningen.  

9.2.        Forretningsudvalget består af 5 medlemmer, der vælges blandt foreningens medlemmer. Der vælges desuden 2 suppleanter for forretningsudvalgets medlemmer. Har et medlem af forretningsudvalget varigt forfald, indtræder i hans/hendes sted den suppleant, som ved valghandlingen opnåede flest stemmer, eller som først blev valgt. 

9.3.        Vælges et medlem af repræsentantskabet til forretningsudvalget, besættes den ledigblevne plads i repræsentantskabet af en suppleant. 

9.4.        Forretningsudvalgets medlemmer har stemmeret med hver én stemme på repræsentantskabsmøderne. 

9.5.         Forretningsudvalget forestår den daglige administration og det daglige foreningsarbejde, jfr. § 5, og kan indenfor de afstukne grænser i budgettet afholde fornødne udgifter, herunder antage fornøden hjælp. Økonomiske dispositioner herudover skal godkendes af repræsentantskabet.  

9.6.        Forretningsudvalget kan indenfor rammer, som fastlægges af repræsentantskabet bevillige afdelingerne lån til dækning af drifts- eller anlægsudgifter. Ydes der sådan lån til en afdeling, skal repræsentantskabet orienteres herom på det førstkommende repræsentantskabsmøde efter bevilling af lånet. 

10.      TEGNINGSRET: 

10.1. Foreningen tegnes af forretningsudvalget eller af formanden i forening med 2 øvrige medlemmer af forretningsudvalget.  

10.2. I anliggender af ordinær karakter tegnes foreningen af for-
manden alene. Formanden orienterer ved førstkommende forretningsudvalgsmøde forretningsudvalgets medlemmer om trufne dispositioner. 

11.      FORDELING AF HALTIMER m.v.: 

11.1.    Fordelingen af timer vedrørende foreningens anlæg aftales så vidt muligt mellem de involverede afdelinger indbyrdes.  

11.2.    Forretningsudvalget har den endelige afgørelse af spørgsmål om tildeling af timer vedrørende foreningens anlæg til de enkelte afdelinger.   

12.      EKSKLUSIONSUDVALG: 

12.1.   På sit møde i marts måned vælger repræsentantskabet et udvalg til behandling af klager over en afdelings karantæne eller eksklusion af et medlem, jfr. § 23. 

12.2.   Udvalget skal bestå af 5 medlemmer, der vælges blandt repræ-
sentantskabsmedlemmerne. 

12.3.   Får et medlem af udvalget i løbet af året blivende forfald, vælger repræsentantskabet et nyt medlem af udvalget. 

12.4.   I behandlingen af en klage skal samtlige udvalgsmedlemmer deltage. Ingen der har interesse i klagens udfald må dog deltage i behandling af klagen. 

12.5.   Udvalgets afgørelse træffes ved stemmeflertal. Er der ikke flertal for en beslutning om karantæne eller eksklusion, bortfalder afdelingens beslutning herom.  

13.      REGNSKAB OG REVISION: 

13.1.   Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 

13.2.   Foreningsregnskabet skal revideres af en af repræsentantskabet valgt revisor.

14.      ÆNDRING AF VEDTÆGTER: 

14.1.  Til vedtagelse af forslag om ændringer af vedtægterne eller foreningens opløsning, jfr. § 15, kræves, at ¾ af repræsentantskabets medlemmer er til stede på den generalforsamling, hvor forslaget herom er til behandling, og at forslaget vedtages med 2/3 flertal af samtlige stemmeberettigede medlemmer af repræsentantskabet. 

14.2.   Er ¾ af repræsentantskabets medlemmer ikke til stede på ge-
neralforsamlingen, men er forslaget vedtaget med 2/3 flertal blandt de tilstedeværende repræsentantskabsmedlemmer, indkaldes med minimum 14 dages forudgående varsel til en ny generalforsamling, der skal afholdes senest 4 uger efter den første, og hvor eneste punkt på dagsordenen ud over valg af dirigent er ændrings- eller opløsningsforslaget. På denne ge-
neralforsamling kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. 

14.3.   Fuldmagter til den første generalforsamling er gyldige også til den anden, medmindre der foreligger udtrykkelig tilbagekaldelse. 

15.      OPHØR: 

15.1.   Opløsning af foreningen kan vedtages af repræsentantskabet med det flertal, der kræves til at træffe beslutning om ændring af vedtægterne, jfr. § 14. 

15.2.   Opløses foreningen fordeles dens midler efter antallet af aktive medlemmer til de enkelte afdelinger til opfyldelse af afdelingernes sportslige formål efter beslutning herom på en generalforsamling.   

II. Afdelingerne 

16.      STANDARDVEDTÆGT: 

16.1.   Nedenstående bestemmelser gælder som vedtægter for en af-
deling under Brabrand Idrætsforening, med mindre den pågældende afdeling på en dertil indkaldt generalforsamling med 2/3 flertal blandt de repræsenterede medlemmer af afdelingen vedtager et sæt særlige vedtægter for afdelingen.  

16.2.   En afdelings eventuelle særlige vedtægter skal respektere de bestemmelser i nærværende vedtægter, som angiver, at de ikke kan fraviges.  

17.      STRUKTUR: 

17.1.   En afdeling kan udskille en eller flere af sine aktiviteter til drift i selskabsform organisere sig helt eller delvist som aktie- eller anpartsselskab. En beslutning herom skal godkendes af foreningens repræsentantskab. 

17.2.   En afdeling kan indgå samarbejdsaftale med et selskab, der organiserer et eller flere hold el. lign. i afdelingen, og der kan også indgås samarbejdsaftale indenfor samme idrætsgren med andre idrætsforeninger. 

17.3.    Beslutningen om at indgå en samarbejdsaftale skal træffes af afdelingens generalforsamling, og forretningsudvalget skal underrettes herom inden en uge efter generalforsamlingens af-
holdelse. Forretningsudvalget kan fastsætte vilkår om tilhørs-
forhold til Brabrand Idrætsforening og betaling af kontingent, forsikringsdækning el. lign. og om, at offentlige tilskud ikke må anvendes helt eller delvist til aflønning af spillere, trænere m.v. 

17.4.   En afdeling kan tilslutte sig/udmelde sig af de respektive spe-
cialforbund med samtidig underretning til forretningsudvalget.  

18.      MEDLEMMER: 

18.1.   Enhver der vil opfylde foreningens formål kan optages som  medlem af en afdeling. 

18.2.   Bestyrelsen for en afdeling kan med eksklusionsudvalgets god-
kendelse nægte en person medlemskab, såfremt optagelse i afdelingen vil stride mod foreningens formål og vedtægter. 

18.3.   Kontingentrestance til en afdeling kan bemyndige en anden afdelingsbestyrelse til at nægte optagelse. 

18.4.   Afdelingen kan udstede et medlemsbevis med angivelse af indmeldelsesdato til medlemmet. Medlemsbeviset skal indeholde en henvisning til foreningens og afdelingens vedtægter, der på forlangende skal udleveres til medlemmet.  

18.5.   En afdeling kan nedlægge forbud mod, at et medlem deltager i konkurrencer for andre klubber eller idrætsforeninger.  

18.6.   En afdeling kan endvidere beslutte, at et nyt medlem ikke kan optages i afdelingen, før vedkommendes forpligtelser i forhold til en anden idrætsforening er ophørt.  

19.      INDMELDELSE: 

19.1.   Anmodning om optagelse som medlem indgives til afdelingen på en særlig blanket, hvor ansøgeren skriver under på at ville overholde foreningens og afdelingens vedtægter og forpligter sig til at betale kontingent. Er ansøger under 18 år, skal blanketten tillige underskrives af ansøgerens værge.  

19.2.   Et aktivt medlem har ret til efter de af afdelingen fastsatte retningslinier at deltage i øvelser og konkurrencer, som arrangeres af den eller de afdelinger medlemmet er tilmeldt, og hvortil der er betalt kontingent.

20.      PASSIVE MEDLEMMER: 

20.1.    Et passivt medlem støtter ved sit medlemskab den afdeling, som vedkommende er medlem er. Der erhverves ikke ret til at deltage i øvelser og konkurrencer. 

20.2.    Passivt kontingent fastsættes af den pågældende afdeling og opkræves af denne.  

20.3.   Et passivt medlem har kun stemmeret på afdelingens general-
forsamling, hvis vedkommende har været medlem af afdelingen i mindst 10 år, før overgangen til passivt medlem. Et passivt medlem har dog altid taleret på generalforsamlingen. 

21.      KONTINGENT: 

21.1.   Medlemskontingentet består af et bidrag til uddannelsesfonden, et grundkontingent til foreningen og et afdelingskontingent. 

21.2.   Afdelingskontingentet fastsættes af den enkelte afdeling på en generalforsamling og således, at kontingents størrelse meddeles forretningsudvalget inden 3 uger efter vedtagelsen.  

21.3.   En afdeling kan i særlige tilfælde efter ansøgning fra et med-
lem bevilge helt eller delvis fritagelse for betaling af kontingent. Meddeler en afdeling et medlem kontingentfritagelse, skal dette meddeles forretningsudvalget. 

21.4.  Opkrævning af medlemskontingenter foretages af hovedafde-
lingen.  

21.5.   Repræsentantskabet kan give tilladelse til, at en afdeling selv foretager kontingentopkrævning, og at grundkontingentet derved nedsættes. Tilladelsen kan tilbagekaldes med 6 måneders varsel til den 1. i foreningens regnskabsår. Såfremt en afdeling groft misligholder sine forpligtelser i forbindelse med egen kontingentopkrævning, herunder giver hovedafdelingen eller offentlige myndigheder urigtige oplysninger om antallet eller fordelingen af medlemmer i afdelingen, kan tilladelsen tilbagekaldes med øjeblikkelig virkning. Denne bestemmelse kan ikke fraviges i en afdelings særlige vedtægter. 

21.6.   I tilfælde hvor hovedafdelingen foretager kontingentopkræv-
ningen, udbetales et beløb svarende til afdelingskontingentet til de respektive afdelinger i forhold til antal medlemmer i afdelingen ved halvårlige kontingentafregninger pr. 30. juni og 31. december.  

21.7.    A’conto kontingent udbetales på begæring til afdelingerne. 

21.8.   Udbetaling af honorar og vederlag el. lign. til afdelingernes trænere, hjælpere m.v. kan administreres af forretningsudval-
get.  

22.      DRIFT: 

22.1.  Afdelingerne afholder egne driftsudgifter, herunder kontingenter til unioner og forbund, tilmeldelses- og startgebyrer, udgifter til sportslige arrangementer, vedligeholdelse og nyanskaffelser af materialer, afgifter for benyttelse af baneanlæg m.v., ligesom afdelingerne afholder egne anlægsudgifter.  

22.2.   Indtægter ved sportslige arrangementer, reklamer, lotterispil, tombola m.v. tilfalder den eller de arrangerende afdelinger.  

23.      EKSKLUSION OG KARANTÆNE: 

23.1.   En afdelingsbestyrelse kan beslutte at udelukke et medlem, der ikke betaler sit kontingent rettidigt. Genoptagelse i afdelingen kan ske, når kontingentrestancen er betalt.  

23.2.   En afdelingsbestyrelse kan sætte et medlem, som skader fore-
ningens interesser i karantæne.  

23.3.   Eksklusion kan efter indstilling fra afdelingens bestyrelse eller fra forretningsudvalget vedtages af generalforsamlingen. Beslutning om eksklusion kræver, at ¾ af de medlemmer, der deltager i den særligt med henblik herpå indkaldte generalforsamling stemmer for forslaget herom.  

23.4.   Beslutning om karantæne eller eksklusion kan først træffes ef-
ter det pågældende medlem har haft lejlighed til at udtale sig til henholdsvis afdelingens bestyrelse og generalforsamlingen.  

23.5.   En afdelingsbeslutning om karantæne eller eksklusion kan påklages til det nedsatte eksklusionsudvalg, jfr. § 12. 

23.6.   Bestemmelserne i nærværende paragraf kan ikke fraviges i en afdelings særlige vedtægter. 

24.      UDMELDELSE: 

24.1.   Udmeldelse af en afdeling kan ske ved meddelelse til en af af-
delingsbestyrelsen udpeget kontaktperson. Kontaktpersonens navn, adresse og telefonnummer skal fremgå af såvel klubbladet som af opslag på anlægget.  

24.2.   Udmeldelse har virkning fra førstkommende sæsonafslutning.  

24.3.    Der ydes ingen kontingentrefusion i forbindelse med en udmel-
delse.  

25.      GENERALFORSAMLING: 

25.1.   Afdelingens øverste myndighed er generalforsamlingen.  

25.2.   Ordinær generalforsamling i afdelingerne afholdes senest 2 
måneder efter regnskabsårets afslutning.  

25.3.   Afdelingens bestyrelse indkalder til generalforsamling med mindst 14 dages varsel og med bekendtgørelse i klubbladet og på foreningens eller afdelingens hjemmeside samt eventuelt i den lokale avis.

25.4.   Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når en afde-
lingsbestyrelse finder det nødvendigt, eller når mindst 10% af de stemmeberettigede medlemmer i en afdeling – dog mindst 10 medlemmer – fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af, hvilket emne, der ønskes behandlet og i tilfælde af at et medlem ønskes ekskluderet, jfr. § 23.3. 

25.5.   Ved indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal dags-ordenen bekendtgøres.  

25.6.    Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:  

1.            Valg af dirigent.

2.            Beretning om den forløbne sæson til godkendelse.

3.            Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

4.            Fastsættelse af forslag til budget, herunder afdelingskon-
tingent til vedtagelse.

5.           Behandling af eventuelle indkomne forslag, der er tilstillet bestyrelsesformanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

6.            Valg af formand i lige år.

7.            Valg af kasserer i ulige år.

8.            Valg af bestyrelsesmedlemmer.

9.            Valg af 2 suppleanter.

10.       Valg af repræsentantskabsmedlem/mer.

11.       Valg af suppleanter for repræsentantskabsmedlemmerne.

12.       Valg af mindst 1 revisor.

13.       Eventuelle udvalg.

14.       Eventuelt.  

25.7.   Fremsendte forslag fremlægges til eftersyn hos formanden senest 8 dage før generalforsamlingen. 

25.8.   En afdelings medlemmer har på afdelingens generalforsamling stemmeret med hver en stemme. Medlemmer under 16 år afgiver en stemme sammen med en af sine forældre.  

25.9.    Der kan afgives stemme ved fuldmagt.  

25.10.Medlemmer i restance har ikke stemmeret og er ikke valgbare.
 

25.11.  Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de tilste-
 deværende medlemmer. 

25.12.  Afstemninger skal ske skriftligt, såfremt det forlanges af 
 mindst 3 stemmeberettigede medlemmer eller af dirigenten.  

26.      AFDELINGERNES BESTYRELSE: 

26.1.   På de årlige generalforsamlinger i afdelingerne vælges en bestyrelse, der skal bestå af 5, 7 eller 9 medlemmer af afdelingen samt 2 suppleanter, idet dog kun tilstedeværende medlemmer eller fraværende medlemmer, der skriftligt har tilkendegivet, at de vil modtage valg, kan vælges.  

26.2.   Formanden og den mindre del af bestyrelsen vælges i lige år, kassereren og den største del i ulige år. Ved nyvalg af den samlede bestyrelse udpeges den mindre del ved lodtrækning.  

26.3.   Bestyrelsen fører en protokol over sine møder.  

26.4.   Referat fra afdelingernes generalforsamling sendes til forret-
ningsudvalgets sekretær inden 3 uger efter afholdelsen.  

26.5.   Afdelingens repræsentantskabsmedlemmer har ret til at deltage i afdelingens bestyrelsesmøder med taleret men uden stemmeret. 

27.      TEGNINGSRET: 

27.1.   Afdelingerne tegnes og forpligtes af afdelingsbestyrelsen eller af formanden i forening med yderligere to bestyrelsesmedlemmer. 

27.2.   I anliggender af ordinær karakter tegnes afdelingen af forman-
den alene. Formanden orienterer senest på førstkommende bestyrelsesmøde bestyrelsens øvrige medlemmer om trufne dispositioner.

28.      REGNSKAB OG REVISION: 

28.1.   Afdelingernes regnskabsår omfatter maksimalt 12 måneder og skal være afsluttet indenfor perioden 31. december til 30. juni. 

28.2.   Afdelingsregnskaberne revideres af afdelingens revisor/er og fremsendes til forretningsudvalget til orientering inden 3 uger efter afdelingens generalforsamling.

29.      OPHØR: 

29.1.  Til vedtagelse af et forslag om opløsning af afdelingen kræves, at ¾ af samtlige afdelingens stemmeberettigede medlemmer er til stede på den generalforsamling, hvor forslaget er til behandling, og at forslaget vedtages med 2/3 flertal.  

29.2.   Er ¾ af de stemmeberettigede medlemmer ikke til stede på  generalforsamlingen, men er forslaget vedtaget med 2/3 flertal blandt de tilstedeværende medlemmer, indkaldes med mindst 14 dages varsel til en ny generalforsamling, som skal afholdes senest 4 uger efter den første, og hvor eneste punkt på dagsordenen ud over valg af dirigent er forslaget om opløsning. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. 

29.3.   Opløses en afdeling, tilfalder dens midler hovedafdelingen, der hensætter opløsningsprovenuet i 5 år til udbetaling til en ny afdeling, der måtte etableres indenfor samme idrætsgren som den opløste. Er en sådan ny afdeling ikke stiftet inden 5 år efter den ophørte afdelings opløsning, overgår ophørsprovenuet til hovedafdelingen. 

29.4.    Bestemmelserne i §§ 29.1 og 29.2 kan ikke fraviges i en afdelings særlige vedtægter.