Mødereferater

Referat fra Generalforsamling marts 23

Referat fra Generalforsamling mart 2022

Referat fra Rep. møde 7. september 2021

Referat fra Gereralforsamling 1. juni 2021

Beretning.

Referat fra Rep. møde 1. december2020

Referat fra Rep. møde 1. september2020

Referat fra foreningsdag

Referat fra møde:

Tirsdag d. 16. juni 2020 kl. 19.00

  1. Valg af dirigent.

Morten valgt.
Lovlig indkaldt. Beslutningsdygtig generalforsamling.

  • Godkendelse af referat fra seneste repræsentantskabsmøde.

Godkendt.                 

  • Aflæggelse af beretning fra formanden for forretningsudvalget til godkendelse.

Formandens beretning vedhæftet.
Beretningen godkendt.

  • Forelæggelse til godkendelse af det reviderede regnskab fra kassereren for forretningsudvalget.

Morten Kudsk gennemgår det reviderede regnskab.
Regnskabet godkendes.  

  • Indkomne forslag

Ingen forslag.

  • Valg af formand og menigt medlem af forretningsudvalget, samt revisor.

Formand Jens Jensen genvalgt
Menigt medlem Morten Kudsk genvalgt
Bjørn Bjerre opstiller og vælges.

Bjarne Thuun stoppede som kasserer for et år siden, vi håber at finde en ny kasserer på dette møde

Man går tilbage i afdelingerne og spørger!! Men vi SKAL have fundet en kasserer….
Kunne vi bruge gym-modellen i forhold til at få hjælp af Dgi….

Revisor Ole Rasmussen genvalgt

  • Valg af 2 suppleanter til forretningsudvalget.

Harrie Horsmans genvælges
Renè Boesen genvælges

  • Valg af 5 medlemmer til eksklusionsudvalget.

Harrie Horsmans, Renè Boesen, Anette Buhl, Jens Ove Tordrup og Jens Jensen

  • Nedsættelse af andre udvalg.

Ingen bud på andre udvalg.

  1. Visioner for evt. tilbygning ved Brabrand Hallen.

Grith fortæller om visionerne for tilbygning ved Brabrand Hallen.
Vi skal tænke alternativt. Grundigt visionsarbejde forud for bygningen ved hallen. Kommunen synes det er en god idé. Vi var med til borgermøde, hvor vi forelagde vores ideer. Er vi klar til arbejde for projektet?

Paw: Det vil være et kæmpe aktiv for stedet, at få gymnastik herned med alle de medlemmer. Dialog med kommunen om hvad vi egentlig må. Få afklaret det lavpraktiske. Vil gerne hjælpe.

Kirsten: I Ry integrerer de masser af idrætsgrene. Kunne vi gøre som dem? Spændende med det fælles.

Grith: Lokale- og anlægsfonden er også en god samarbejdspartner – men vi rådes til at have visionerne klar.

Sanne: En rigtig god idé. Sidder der mon ikke nogen forældre, der har kompetencerne til noget af det.

Paw: Der er optimisme at spore i forhold til det Grith har fortalt. Hun har gjort et kæmpe arbejde.

Anders vil gerne være med….

Vi gør det. Hvad med ham Peter From – han kunne lige skrive lidt om det.

Skal vi finde ud af et samarbejde med Hal2. Vil de mon bygge Hal3? ?

Paw og Grith indkalder til det næste møde i september.

Det ville være oplagt at dette punkt blev en af workshop´sene på foreningsdagen.

11. Ny dato for foreningsdag i stedet for den der blev aflyst i maj.

Foreningsdag – lørdag d. 24. oktober – hvis Flemming Mølgaard kan (og det kan han).

12. Jubilæumsfest 2020 – Udsat til 2021.

Dato endnu ikke fastsat.  
Jubilæumsfestudvalget tager bolden op efter sommerferien. Det er et åbent udvalg.
Udvalget er kommet så langt, at jubilæumsfesten bliver ”let” at genoptage.
Dagen skal gå i nul, men vi har underskudsgaranti fra FU og Hal2
Det bliver så sjovt.

13. Præsentation af vores Nye cafebestyrer Morten Sand + servering

42 år. Engageret sig i håndbold og fodbold. Synes at der skulle ske noget og så har der været en god og konstruktiv dialog med caféudvalget.
Officielt starter han efter sommerpausen.
Åben for hvad der kunne være af gode ideer.
Det skal være et sted, hvor vi har lyst til at komme.

Morten Kudsk: Afdelingerne skal levere kunderne!!

Kunne petanque skrive en ansøgning til FU, som vi kan bruge mod kommunen i forhold til at få åbnet døren i hjørnet, så den afdeling kan få lettere ved at kunne bruge cafeen.

Det er kommunens bygninger og os der har ansat en cafébestyrer. Kommunen faser ud i forhold til tilskud til forskellige investeringer og vi skal give flere penge til fx el mm.

Sanne: Gode tiltag der allerede er sat i værk. Fællesspisning plejer at blive brugt flittigt i håndbold.

14. Klubbladet fremover. Annonceudvalg? Ny distributør?

Jakob Lundsgaard er kørt træt i økonomien. Vil gerne lave bladet. Kunne vi nedsætte et annonceudvalg?
Jens Jørgen har stået for distribution, men det vil han gerne stoppe med.

Det ville gøre det meget lettere hvis vi husstandsomdelte, for så er der ikke nogen distributionslister, der skal sammenkøres. Kunne vi slå det sammen med sognebladet. Paw har forsøgt at tale lidt med sognerådet

Paw har gode tanker, som han tidligere har luftet for os i repræsentantskabet.

Der er samarbejde mellem Jakob Lundsgaard og Peter From. Indholdsmæssigt vil Peter gerne skrive til bladet.

Jakob slutter med annoncer frem til 1. januar 2021.
Paw går videre i forhold til husstandsomdelingen.
Men hvad med annoncer??

Hvad med aktualiteten??
Lidt færre blade og så fylde ud med aktuelle ting på hjemmesiden – sådan kunne det være??

Hvis det skal virke med annoncører, så skal det husstandsomdeles.

15. Nyt fra afdelingerne og forretningsudvalget.

Tennis – ingen repræsentanter til stede.   

Petanque – Jens Ove Tordrup

        Spillet de seneste fire uger. Stor indflydelse. Turneringen suspenderet. Forskellige klubber rundt om i landet Mini udgave af Århus open hvis 100 deltagere.
Mange fester af unge mennesker. Der er blevet smadret en del.

Fodbold – Harries Horsmann, Paw Simon Krog
Mange ubudne gæster har været på kunsstofbanen. Øv.
Alle hold har fået tre kampe. Så nu er vi i gang. Vi spritter af i omklædningsrummene – ingen praktiske problemer.
Trænerne er blevet coronauddannede, så alle er informeret om regler. Der er styr på det. 
Førsteholdet fra 16 til 6 kampe. Oprykning kun teoretisk. Måske med tilskuere i weekenden. Hvis myndighederne vil godkende vores plan.
Ikke ret mange udmeldelser, men heller ikke mange indmeldelser. Det er bagsiden af corona.

Håndbold – Erik Jensen, Sanne Juul Eriksen

        Håndtering af indberetning har vi rigtig godt styr på. Øser gerne af deres erfaringer.
Stået stille siden marts. Hvordan det skal håndteres med et hold i 2. div. Dommerne skal have mere i løn. Der skal være mere tid mellem kampene. Det skal vi forholde os til.
Herrerne lå lige over nedrykningsstregen i 3. division. Det er dyrt med transport fordi de er placeret i den nordjyske række. Bliver de det igen, vil de overveje ”tvangsnedrykning”
Udfordringer på U17 go U19 – samarbejde med BAVS (Brabrand, AGF, Viby, Stautrup.)
U15 samarbejde med Stautrup.
På de yngre årgange er der rigtig rigtig mange hold.
Stor rokade i bestyrelsen. Stærke udvalg, så bestyrelsen ikke skal lave alt for meget. Så de fire ”gamle” der er gået ud af bestyrelsen er fortsat i udvalg.
Sanne takker for pokalen.

Basket – ingen repræsentant.
Ingen aktivitet i afdelingen nu. Arbejder på en løsning. Starte op igen eller nedlæggelse – det ved vi ikke.

Gymnastik – Grith Christensen, Kirsten Lundsgaard, Jytte Jacobsen
Julefællestræning og generalforsamling. Ny i team voksen. Ny i team børn.
Gym.opvisning aflyst og en mærkelig afslutning på sæsonen.
Besluttede at droppe sommergymnastik.
I fuld gang med sæsonplanlægning. Instruktørstillingerne er besat.
Vi overvejer antal på holdene i forhold til corona.

Motion – Bjørn Bjerre Jensen (Den nye formand)

        Løbe og cykle. 25-30 medlemmer.
Som alle andre kunne vi ikke mødes, men man kan jo selv løbe.
Vi skal profilere os som en klub for +40 – vi er nødt til at indsnævre os.
Løber to gange om ugen. Det er også en hyggeklub.

Badminton – Annette Buhl, Kaj Thor Hansen, Anders Jespersen (Den nye formand – løbende udskiftning for Kaj)

        Kåret som årets badmintonklub – vendt fra ingen ungdomsafdeling til at vi nu har fået gang i vores ungdomsafdeling.
Miniton for de små. Stor succes – lørdag morgen 8.30 – men så kom corona.
Delt formandspost Anders/Kaj. Gode forældrekræfter med ind i bestyrelsen – det er positivt.
Kunne starte i går, men det er ikke umagen værd at starte op for de sidste to uger op til sommerferien. Hvad med økonomi… Vi betaler ikke penge tilbage. Vi starter d. 10. august – det er tidligere end vanligt, så det er refusionen…
Ungdom og pensionisterne er startet op.

FU – Jens Jensen, Morten Kudsk, Jytte Jacobsen

Juridisk har folk ikke krav på at få penge tilbage i coronatiderne.

16. Eventuelt.  

Næste møde 1. september 2020 kl. 19.

Lågen ved petanque – vi skal huske at låse – også ved brandvejen. Vi beder Michael om at lave koden om – så starter vi på en frisk. Køretøjer skal holdes på parkeringspladsen.

Mødelokalet – med bookingsystem. Morten vil gerne tage sig af det. Så skriv eller ring til ham, når du skal låne lokalet.
Mortens mail mortensand@  Tlf: 40105010.

Crowdfondning overtegnet efter tre dage. Pengene er ved at være brugt til inventar o. lign.

Skal vi have flere skærme. Grith har undersøgt forskellige steder og hun har nogle bud. Måske skal vi i gang med at samarbejde med Morten.

Der arbejdes fortsat på forskønnelse af forhallen.

Jens takker for valget til formand. Han modtager IKKE genvalg om to år.

Tak for god ro og orden.

Beretning 2020.

Brabrand IF – hovedafdelingen.

Jeg var for en gangs skyld i god tid og var færdig med min beretning, inden jeg tog på skiferie i uge 10.

Der er jo så sket en hel del inden jeg nu skal fremføre den. Jeg har valgt at afgive den beretning jeg havde skrevet og så løbende komme med lidt kommentarer til den.

Vi var ved årsskiftet 2509 medlemmer, en lille tilbagegang i forhold til året før. Ikke de store udsving i de enkelte afdelinger.

Generalforsamlingerne i de enkelte afdelinger, på nær håndbold, er nu overstået. Så vidt jeg er orienteret, forløb de alle tilfredsstillende og det lykkedes at besætte alle ledige bestyrelsesposter. Håndbold har efterfølgende holdt online generalforsamling. I forbindelse med denne generalforsamling, blev afgående formand Sanne Juul fortjent hædret med æresmedlemmernes pokal. Både i håndbold og i en del andre afdelinger er der sket en del udskiftninger i bestyrelserne og vi har fået ikke mindre end tre nye formænd, men det informerer afdelingerne sikkert selv mere om.

I min tale sidste år fortalte jeg at vores svømmeafdeling var i store problemer, da de ikke kunne finde ledere og bestyrelsesmedlemmer. Det er mit indtryk, at de ledere der sad, gjorde hvad det var muligt for at finde nogen til at forsætte afdelingen. Det lykkedes ikke og afdelingen lukkede i sommeren 2019 og flyttede deres aktiviteter over i Nordgården IF. En rigtig ærgerlig afslutning på en afdeling der har været der i mange år, ofte med høje medlemstal.

I FU har vi nogenlunde fastholdt at holde møde en gang i måneden for at snakke om stort og småt. Det har været givtigt med disse små møder. Jeg vil gerne sige tak til jer i FU for god opbakning og et godt samarbejde i årets løb. Desværre er det endnu ikke lykkes os at finde en ny kasserer. Bjarne Thuun har indvilget i at forsætte med regnskabet til vi finder en ny. Det er vi ham meget taknemmeligt for. Men det siger sig selv at det ikke er den ideelle løsning. Jeg vil gerne opfordre je ralle til at hjælpe med at finde en ny kasserer. Jan Christensen er også trådt ud af FU, så foruden kasssereren mangler vi også et menigt medlem.

Klub bladet bliver stadig omdelt af ”seniorserverne” fra tennisafdelingen, i postnumrene 8220 og 8230. Det er vi dem meget taknemmelige for. Herfra skal også lyde en stor tak til Jacob Lundsgaard og de folk, der hjælper ham med at lave bladet. Jacob Lundsgaard gør en stor indsats for at finde nye annoncører til klubbladet, heldigvis lykkes det nogle gange, men vi må nok konstatere at frafaldet er større end tilgangen. Jacob har meddelt at godt vil forsætte med at lave og trykke bladet, men er kørt lidt træt i den evige kamp for at finde nye annoncører og vil stoppe med den del af det ved årets udgang, så da har vi en udfordring, måske skal vi have nedsat et sponsor/annonceudvalg. Jens Jørn der står for fordeling og distribution har også meddelt, at han stopper med det job med årets udgang, han bliver 85 næste gang og mener at der skal nye kræfter til. Så der har vi også en udfordring.  Lige nu er der nogle kræfter der arbejder på, at vi skal prøve at husstandsomdele bladet til alle i Brabrand, så alle kan se hvad der sker i Brabrand IF. Dette vil selvfølgelig betyde at der skal trykkes flere blade, men forhåbentlig også gøre det mere attraktiv at være annoncør.

Overordnet set er vores gode samarbejde med kommunen, om driften af vores anlæg, forsat i 2019. Dog er der sket den forandring at Johnny Jørgensen, der har været vores samarbejdspartner i mange år har valgt at gå på pension. Nu er det pludselig forskellige folk man skal kontakte hvis det er forskellige opgaver, f.eks. alarm eller lys eller rengøring, før var det bare Johnny der sørgede for det hele

Fodboldafdelingens nylagte kunstgræsbane  er et fantastisk aktiv for vores fodboldafdeling, aktivitetsniveauet i afdelingen og på anlægget er steget markant. Der var visse start vanskelligheder, som resulterede i at en stor del af banen måtte brydes op og anlægges på ny. Det var irriterende og gav en del driftsforstyrrelser, men heldigvis var der en forsikring der dækkede merudgifterne. Divisionsholdet er stadig afdelingens flagskib og klarer sig ok. De kæmper for at komme med i forårets opryknings slutspil. Fodboldafdelingen er blevet valgt som årets breddeklub i Østjylland. De er kommet med i oprykningsspillet, og spillede den første kamp i lørdags

Håndbold har forsat sidste sæsons fremgang, både angående medlemstal og på det sportslige plan. Vi har nu et damehold der er rykket op i 3. division, hvor de pt ligger nr. 1, og et herrehold der ligeledes spiller i 3. division.  Damerne holdt 1. pladsen og  tog et step mere og spiller næste sæson i 2. division

Sidste år fortalte jeg, at badminton stadig kæmpede med at finde ledere og faktisk var lukningstruet hvis de ikke fandt nye kræfter. Dem har de fundet, det er lykkedes at få en del forældre med i ledelsen og de er nu godt besat med trænere og ledere. Dette har resulteret i en stor medlemsfremgang blandt børnespillerne og i hele taget en stor optimisme i afdelingen. Meget fortjent har dette udmøntet sig i at Brabrand Badminton er blevet valgt som ”årets ungdomsklub i DGI Østjylland

Men den store fremgang hos både håndbold og badminton har også gjort at det kniber med at få så meget tid i hallerne som man ønsker. FU har holdt en del møder med de to afdelinger og har endda haft dem med inde i Sport og Fritid til et møde om fordeling af timer. Om det er lykkedes, er der nok delte meninger om. En af de store udfordringer har været at udnytte ydertimerne. Vi har rådighed over hallerne hver dag fra kl.15, men har svært ved at finde trænere, der kan starte så tidligt. I den anden ende har vi også svært ved at få nogen til at træne i den sidste time fra kl 22.

Sidste år fortalte jeg også, at gymnastikafdelingen var inde i store overvejelser om at lave en spring og motorik hal i en del af den gamle Jaka bygning. Efter mange møder og mange overvejelser,  er de dog nået frem til at de ikke turde kaste sig ud i projektet. Der var for meget usikkerhed om at få finansieringen på plads og også med den efterfølgende daglige drift. Nu er der nogen der går med overvejelser om hvorvidt en spring og motorikhal kan placeres i forbindelse med vores nuværende anlæg. Vores gymnastik afdeling er tæt på de 1000 medlemmer

.

Af større arrangementer kan jeg nævne fodboldafdelingens mikro fodboldskole en weekend i maj, fodboldskole i sommerferien med over 100 børn i en uge, udsolgt.  og deres årlige julestævne, hvor der atter i år var fodbold i 2 haller fra tidlig morgen til sent aften både lørdag og søndag i den sidste weekend før jul.  Håndboldafdelingen holdt håndboldskole i efterårsferien og tennis havde en meget vellykket tennis camp på deres anlæg i sommerferien. Jeg vil her også lige nævne den årlige nytårskur, d. 31. december, hvor der var over 250 mennesker på tværs af alle afdelinger, der mødtes og ønskede hinanden godt nytår, medens Ole Vrå hyggede om os med dejlig mad.

Af andre arrangementer kan nævnes at vi også i år var med til at arrangere grundlovsmøde henne i parken ovenfor ro stadion. Det var i samarbejde med kulturgas, fællesrådet og menighedsrådet.  Et flot arrangement, der for femte år i træk blev afholdt i flot solskin. Gymnastikafdelingen var repræsenteret med et springhold, der lavede en flot opvisning.

 Sammen med kulturgas og menighedsrådet arrangerede vi også i år samtalesaloner 8220. Tre arrangementer, en i sognegården, en på gasværket og en her i pejsestuen. Vi synes, at vi havde fået sat et flot program sammen med et godt koncept.   Men lige som det første år var vi lidt skuffede over fremmødet, dog ikke til den sidste aften hvor Andreas Rasch Christensen fra fodboldbestyrelsen hold oplæg om frivillighed. Det var godt besøgt og debatten var livlig.

Vi har også haft en foreningsaften med tryllekunstner Jesper Grønkjær, der fortalte om hans mange rejser ud i verden som tryllekunstner.

I FU prøver vi løbende at gøre betingelserne og mulighederne bedre for foreningens medlemmer. Vi har også løbende haft overvejelser om vi har den rigtige struktur i foreningen. Vi vil gerne involvere flere medlemmer i den proces og er lige nu ved at planlægge en foreningsdag. Her vil vi samle så folk fra foreningen som muligt til en snak om foreningens fremtidige arbejde og struktur. Hvis der bliver opbakning til dagen bliver det lørdag d. 16. maj. Denne dag blev som så meget andet udsat, der er pt ikke fundet en ny dato

I år har Brabrandhallen 50 års jubilæum og Den Nye Brabrandhal har 25 års jubilæum, og vores tennisafdeling har 100 års jubilæum. Det synes vi skal fejres. Der er nedsat et udvalg der arbejder på at lave en god og aktiv dag lørdag d. 5. september. Programmet er ikke på plads endnu, men det er planen at det hele skal slutte med en kæmpe halfest om aftenen. Og ligesom meget af det andet er dette arrangement også udsat til 2021.

Jeg tror alle afdelinger har været udfordret af corona og stadig er det, men lad os håbe at det meste nærmer sig normal hverdag efter sommerferien.

En større forandring er sket i cafeen. Morten Sand startede som ny cafebestyrer her d. 1/6. Som I kan se er der allerede sket en del forandringer på stedet og flere er planlagt. Vi har et punkt senere på dagsordenen med præsentation af Morten Sand Stor velkommen til Morten. Også en stor tak til Ole for de næsten 6 år han nåede at være cafebestyrer.

Vi har fået to nye æresmedlemmer i foreningen i 2019, idet Flemming Møller og Erik Sander fra fodboldafdelingen meget fortjent er blevet udnævnt som æresmedlemmer, stort tillykke til dem begge.

Jeg vil slutte med at sige tak til alle, der har ydet en indsats for Brabrand IF i årets løb, både på og udenfor banerne.

Tak for jeres opmærksomhed.

Jens Jensen

Rep. møde 3. dec 2019