Brabrand IF historie

Om Brabrand Idrætsforening

I forbindelse med klubbens 50 års jubilæum i 1984 forfattede Børge Nielsen følgende indlæg i jubilæumsskriftet.

Brabrand IF´s 50 års jubilæum – hov ! vil nogen sikkert sige – det kan vist ikke passe på alle afdelinger i denne store forening. Det er også rigtigt. 
Der er næsten lige så mange stiftelsestidspunkter som der er afdelinger.

Så det ville jo være svært – for ikke at sige umuligt – at sige, hvornår Brabrand IF blev stiftet. Derfor tog et enigt repræsentantskab for en del år siden den beslutning, at den ældste afdeling, som eksisterede, da man sluttede sig sammen i 1966, skulle lægge stiftelsesdato til Brabrand IF. 
Fodboldafdelingen var den ældste, og derfor er Brabrand IF i dag stiftet den 23. juli 1934 – altså da man stiftede Brabrand Idrætsforening af 1934.

Lidt historie

Har der da ikke været dyrket idræt i Brabrand før 1934 ?
Jo da – der har været dyrket idræt længe før, men der findes intet nævneværdigt kendt nedskrevet om dette. 
Lokalhistorisk Samling for Brabrand-Årslev har enkelte billeder fra først i tyverne af fodboldhold og gymnastikhold fra den tid. 
Èn ting er dog helt sikkert – tennis blev startet i 1920 – helt præcist den 1. juni, men om de øvrige eventuelle organiserede foreninger vides næsten intet. 
I Brabrand Borgerblad, der så verdens lys i 1928, står meget lidt at læse om idræt i Brabrandområdet. Af annoncer o. lign. om baller og lotterier kan forstås, at der må have været noget, der hed Brabrand Gymnastikforening og Brabrand Boldklub med fodbold – ligesom der blev dyrket gymnastik i De Unges Idræt (D.U.I.), og når en lærer samlede unge mennesker til gymnastik i skolens gymnastiksal. Tennis omtales af og til, når den årlige match mellem Brabrand og Skanderborg afvikledes.

Først i begyndelsen af 1930érne er der noget at hente i de gamle blade. I 1931 indkaldtes til stiftelse af en fodboldforening. Det sker tilsyneladende også, idet der senere på året omtales deltagelse i et stævne, hvor der også er hold fra Tilst, Hadsten og Hasselager. Der var efter stævnet bal i den nye sal på Brabrand Kro. 
Denne forening – Brabrand Fodbold Forening – får ikke lang levetid. Kun et års tid eksisterer den. Året efter prøves der igen – Brabrand Boldklub – men heller ikke dette initiativ lykkes. Nogle ganske få drenge fra Brabrand vil imidlertid noget andet, og i maj måned 1932 står at læse i Brabrand Borger Blad: 
“De Brabrand Drenge har stiftet en Fodboldklub og har to Gange spillet mod en lignende Forening i Hasle.”

Denne forening kaldte sig Brabrand Drenge Klub og spillede adskillige kampe rundt i omegnen. I august måned 1932 tog den navneforandring til Brabrand Fodbold Club og fik assistent Jensen fra Elektricitetsværket som formand. 

Sådan begyndte det

I sommeren 1934 ser det imidlertid ud til, at der virkelig kommer skred i starten på en forening. Den 6. juli 1934 står følgende notits i Brabrand Borger Blad: 
“Vi henleder Opmærksomheden på omstaaende Annonce ang. Dannelsen af en Fodbold Club. Der er jo ingen herude for Tiden. Bag Opraabet staar kendte unge Forretningsfolk”.

Og endelig den 3. august 1934: 
“Brabrand Idrætsforening af 1934. Paa den konstituerende Generalforsamling den 24. juli 1934 forelaa Udkast til Vedtægter. Navnet blev Brabrand Idrætsforening af 1934 og Formålet: Fri Idræt (Atletik), Fodbold og Gymnastik Kun mandlige Medlemmer optages. Syv Mands Bestyrelse. Foreningen startede med ca. 50 unge Mennesker”. 
Således startede det altså – i 1934. 

Der kom flere foreninger til

Og hvad skete der så siden hen – ja, foreningen, der kom i gang i 1934, fik senere håndbold og gymnastik på programmet, samt snusede lidt til atletik. 
Senere – i 1952 – kom en anden forening til Brabrand, idrætsklubben SISU, der startede med atletik og senere fik gymnastik og basketball på programmet. 
En Brabrand Badmintonklub så også dagens lys, og så var der jo som før omtalt en tennisklub, der også legede lidt med såvel badminton som bordtennis.

Alle disse idrætsgrene blev altså dyrket under forskellige tage i det lille Brabrand-Årslev kommunesamfund. Op i tresserne var der imidlertid ved at ske en endnu mere end fordobling af befolkningstallet i Brabrand-Årslev kommune, og flere af idrætslederne indså snart, at forholdene på idrætspladsen og gymnastiksalene slet ikke stod mål med tidens almindelige krav og for resten heller ikke kunne huse de nye idrætsudøvere, der efterhånden kom til.

Inden den store kommunesammenlægning kom i 1970, havde idrætslederne i Brabrand-Årslev set, at noget måtte ske. Efter en del møder og sammenkomster enedes man om at foreslå medlemmerne i de respektive foreninger, at en sammenslutning til én stor forening ville være langt det bedste for idrætten i kommunen. Man stod stærkere over for myndighederne, og myndighederne havde lettere ved at forhandle med én partner end med mange. Alt i alt en fordel for begge parter. 
Brabrand Idrætsforening, Badmintonklubben og SISU var med fra starten.
True Gymnastikforening var med på ideen, men vovede alligevel ikke springet. Denne klub er i dag opslugt – i ordets bedste betydning – af den store TST 79, der omhandler True, Skjoldhøj og Tilst. 
Brabrand Tennisklub var lidt betænkelig i starten og var ikke med de første par år, men er nu en afdeling i Brabrand IF.
Sammenslutningen blev konfirmeret på et møde i oktober 1966, og den nye forening havde fra starten ca. 1000 medlemmer.

Brabrand-Hallen kom til, der kom svømmehal i Gellerup og Tovshøj – der kom haller ved de nye skoler – så Brabrand IF fik hurtigt fordoblet sit medlemstal – i dag (1984) ca. 2400 medlemmer, der har mulighed for i ni forskellige afdelinger at dyrke 11 idrætsgrene: atletik, badminton, basketball, bordtennis, fodbold, gymnastik, håndbold, svømning, tennis, trampolin og yoga. 
Af udendørs baner råder foreningen over faciliteter som tre tennisbaner i Hans Broges Bakker, en fodboldbane og atletikbane ved Engdalskolen og det store anlæg ved Brabrand-Hallen med fodboldbaner, håndboldbaner, en grusbane med lysanlæg til fodbold, samt kunststofbane til håndbold. 
Af indendørs faciliteter er der gymnastiksale på Engdalskolen og Gjellerupskolen samt hallerne ved Nordgårdsskolen, Tovshøjskolen og Aaby skole samt naturligvis Brabrand-Hallen.

Om den store sammenslutning af idrætsforeninger i Brabrand, der kom til at hedde Brabrand Idræts-Forening – i daglig tale Brabrand IF – skal noteres, at den er en slags paraplyorganisation for de forskellige afdelinger. 
Foreningen ledes af et repræsentantskab, som vælger et forretningsudvalg til at varetage de daglige forretninger. 
Økonomien i Brabrand IF ligger primært ude i afdelingerne, der er økonomisk selvstændige – kontingentopkrævningen foretages af fu, der til dette job har ansat, som der står i vedtægterne, “fornøden hjælp”. Det er Ruth Dahl, der på sit kontor i Brabrand-Hallen styrer kontingenterne. Selve opkrævningen foregår via edb, som blev indført i 1978.

Foreningens vedtægter blev naturligvis vedtaget på den stiftende generalforsamling den 6. oktober 1966 og er senere revideret ved en ajourføring i marts 1972 og igen i maj 1977.

I 1977 oprettedes en uddannelsesfond, således at hvert medlem betaler 1 kr. om året til denne fond, som primært træder til, når de respektive specialforbund ikke har mulighed for at yde tilskud til kurser el. lign. 

Hvad er der sket siden 1984 ?

På idrætsfronten har vi mistet 3 idrætsgrene, atletik, trampolin og yoga, mens en ny populær idræts-gren petanque har set dagens lys. 
En kort årrække havde Brabrand IF også bueskydning på programmet, men denne idræt er ligesom atletik, trampolin og yoga ophørt på grund af manglende interesse.

Den omtalte kunststofbane er nedlagt i forbindelse med opførelsen af den nye Brabrandhal, der har indfriet et meget stort ønske om yderligere halkapacitet til især håndbold og badminton. 
Tennisafdelingen havde gennem mange år en aftale om indendørstennis i nogle gartnerihaller på Stenbækvej, hvor der blev indrettet 2 gode tennisbaner. Aftalen er desværre opsagt, da ejeren selv har fået brug for hallerne. Tennisafdelingen er herefter uden egne lokaler til indendørs tennis og klubbens medlemmer må leje sig ind ved andre klubber i Århus-området. 
Tennisafdelingen har dog i de forløbne år fået en stor udendørs udvidelse, idet der er anlagt 3 nye tennisbaner. Afdelingen råder nu over i alt 6 dejligt beliggende baner i Hans Broges Bakker.