Mødereferater

Referat af repræsentantskabsmødet tirsdag d. 3. september 2019. kl 19,00.

1. Valg af dirigent og referent.

2. Godkendelse af referat fra mødet d. 5. marts 2019

3. Fremlæggelse af budget for 2020.

4.  Hvad vil vi med vores hjemmeside? (Bilag vedhæftet)

5.. Nyt fra afdelingerne og FU

6. Evt

1. Harrie og Kirsten

2. Referat

Godkendt

3. Budget

Har stadig ingen kasserer, men Bjarne vil forsat lave regnskab og budget. Håber dog fortsat på, at der dukker én op.

Budget vedtaget.

Forslag om, at der bruges en del af formuen på det fælles anlæg. Afdelinger, der ikke har ”hjemme” på anlægget, så kunne få en tilsvarende andel. Tages op på et af de kommende repræsentantskabsmøder

Klubbladets underskud bliver taget fra de opsparede midler. Svarer til 10,-kr pr. medlem.

Besluttet, at kontingent ikke skal ændres.

4. Hjemmesiden

I forbindelse med at vi er overgået til en anden udbyder, har Kai udarbejdet en ny hjemmesiden.

Det er vigtigst, at der er et link til hver afdeling derudover er det besluttet, at hver afdeling skal levere en kort beskrivelse af sin afdeling, evt. et foto til Kai inden uge 42. Enighed om, at Kai have lavet en ny god start på vores hjemmeside.

5.

Nyt fra FU.

Nye æresmedlemmer, Erik Sander og Flemming Møller.

Foreningsaften torsdag d. 19.09 med Jesper Grønkjær. Afdelingerne opfordres til at gøre reklame. Det koster 50 kr i entre plus 50 kr hvis man vil spise først

Samtalesaloner i samarbejde med menighedsrådet, gasværket og BIF, hvor der er oplæg samt ost og rødvin. Disse vil blive afholdt i løbet efteråret/vinteren

Svømmeafdelingen blev nedlagt i marts. Økonomien er uafklaret. Den afgående bestyrelse har ønske om at tage deres midler med over i Nordgården, men i følge vedtægterne kan det ikke lade sig gøre. Det ender sandsynligvis med, at de får penge til at kunne købe rekvisitter, som de kan tage med over i Nordgården.

Der er lavet service på hjertestarteren ved hallen

Johnny Jørgensen fra kommunen stopper. Vi skal nok fremadrettet ikke regne med, at vi får lige så god service som under Johnny. Der vil være flere, der skal rettes henvendelse til i forhold til de enkelte opgaver. Jens sørger for, at informere, når han har fået en liste med navne og tlf numre

Motion: 40 medlemmer. Netop haft 10 års jubilæum. Cyklisterne cykler hver søndag. Ikke nye løbere. God økonomi med hygge.  Der har været problemer med bank i forbindelse med ny kasserer.

Badminton: Er lige startet på ny sæson for både børn og voksne. Får mange nye medlemmer blandt børn og seniorer. Har haft ”åbent hus” i lørdags. Har fået nye gode trænere med hjælp fra DGI. Halfordelingen mellem badminton og håndbold har været /er et problem. Har betydet et møde hos Sport og Fritid. Kommunen vil sætte kamera med infrarød op til måling af, hvor mange der er i hallen på givne tidspunkter.

Petanque: Gode resultater ved DM.

Eliteliga er det 3. bedste hold i DK, 2. holdet i 2. div.,3. og 4. hold i Danmarksserien. Anlægget er blevet godkendt efter det er blevet lagt om. Vil lave faste baner, men kan ikke gøre det førend fodbold har fået bygget deres skur i forbindelse med kunstgræsbanen. Har fortsat ca. 75-80 medlemmer

Fodbold: Spiller fortsat i 2. div. Kommunen har efterhånden fået styr på dræn m.v., det gør at banerne er i en meget fin stand.  Kunststofbanen er netop blevet lagt om, da der var lagt en forkert membran, der gjorde, at den bulede. Har haft et forløb før sommerferien, der hedder Fantastisk Fodboldstart, hvor de inviterede børn fra børnehaver, der har betydet nye børn og samtidig fået forældre med på banen. Et forløb som er arrangeret i samarbejde med DBU

Der er tre ungdomshold, der er blevet lukket Svært at fastholde de bedste spillere.  Mht. pigeholdene, så er det lykkedes at få samlet et hold med piger, der er kommet tilbage fra efterskole. Kunstgræsbanen betyder, at fodbold ikke har det samme behov i hallen, kunne komme håndbold til gode.

Tennis: Har haft engod sæson. Godt forhold til de nye naboer. Svag tilbagegang af medlemmer. Mange kommer, men går igen. De overvejer differeret kontingent. Ældste afdeling, 100 års jubilæum næste år. Klubhuset er kommunalt, hvilket giver nogle udfordringer i forhold forbedringer. Har haft overvejelser om at skulle fusionere med Tilst.

180 medlemmer. Økonomien lidt anstrengt, men ikke alarmerende. Må bl.a købe sig til banepleje.

Basket. Starter i denne uge. Nogle fra den faste kerne er ved at falde fra. Ikke sikker på, at de vil tilmelde sig turneringen. Vil i stedet lave et samarbejde med Harlev, hvor de vil komme og spille hos hinanden.

6. Punkt til næste gang, hvad vi vil med vores rep.? Paw, Bent og Jens vil gerne komme med et oplæg.

Paw påpeger, at klubbladet er et fremragende blad, det burde husstandsomdeles til alle. Paw vil gerne undersøge, hvad det vil komme til at koste. Samt undersøge om menighedsrådet er interesseret i et samarbejde om distribution.

Opfordring til alle afdelinger om, at alle afdelinger skal tilmelde sig ”Vores Brabrand”. Kunne man måske få/købe et link til vores hjemmeside.

Næste rep. Møde tirsdag d. 03.12.19 kl. 19.

Referat af repræsentantskabsmøde/generalforsamling tirsdag d. 5. marts 2019.

 1. Valg af dirigent.

Jesper valgt.

 • Godkendelse af referat fra seneste repræsentantskabsmøde.

Godkendt

 • Aflæggelse af beretning fra formanden for forretningsudvalget til godkendelse

Jens fremlægger årsberetningen. Ingen bemærkninger.

 • Forelæggelse til godkendelse af det reviderede regnskab fra kassereren for forretningsudvalget.

Jens fremlægger regnskabet.
Spørgsmål fra Grith: Indkommet nogle penge, som skulle ud de enkelte afdelinger, er det i dette regnskabsår?
Ja, men Bjarne har fortalt kommunen, at der var en fejl og betalte pengene tilbage. Det gav en del arbejde at ordne det lille forehavende, som kun gav os omkring 850 kr.

Erik Jensen: Underskud på bladet. Hmm det er der….
Jens: Det er oppe med jævne mellemrum. Vi synes dog at det stadig har gang på jord som fællesorgan. Vi vil gøre noget for at gøre det mere attraktivt, så vi kan få flere annoncører, eller i hvert fald gøre noget for at få en bedre økonomi.

 • Indkomne forslag

Ingen.

 • Valg af formand og menigt medlem af forretningsudvalget samt revisor i lige år       

Udgår

 • Valg af kasserer, sekretær og menigt medlem af forretningsudvalget i ulige år.

Jytte indleder med en oversigt over, hvad FU arbejder med.

 1. På valg er kasserer Bjarne Thuun (genopstiller ikke)
  1. Menigt medlem Birger Larsen (genopstiller ikke)
  1. Sekretær Jytte Jacobsen (genopstiller)
  1. Desuden ønsker Peter Sørensen at udtræde af forretningsudvalget.

Jan Christensen ønsker at opstille og vælges.

Der var diskussion om hvordan og hvad, der skal og kan arbejdes med i FU. Der var enighed om at det er vigtigt at være et større organ overfor eksempelvis kommunen.

Sanne: Dagligdagen i hallen kunne den enkelte afdeling godt klare selv/klarer den selv – så her er ikke behov for FU.

FU ønsker mandat til at finde en kasserer.
Meld tilbage, hvis du ønsker at være.

 • Valg af 2 suppleanter til forretningsudvalget.

René Boesen genopstiller og vælges
Jesper Lundager genopstiller ikke.
Harrie Horsman opstiller og vælges.

 • Valg af 5 medlemmer til eksklusionsudvalget.

Harrie Horsmans, Jens Jensen, René Boesen, Jens Ove Tordrup og Anette Buhl.

 1. Nedsættelse af andre udvalg.

Caféudvalget er et ad hoc udvalg og skal ikke nedsættes her, men der er mange andre muligheder. Der er ikke for nuværende ideer til andre udvalg.

 1. Nyt fra afdelingerne og forretningsudvalget.

Svømning: Maria, Else
Desværre bliver afdelingen lukket, hvis der ikke bliver valgt en ny bestyrelse på den ekstraordinære generealforsamling. Man er blevet hængende selvom der ikke er engagement. Svømmeklubben betyder rigtig meget, men for nogle få. Der er ikke opbakning. Til generalforsamling var der kun 3 medlemmer (voksensvømmere) udover bestyrelsen. Bestyrelsen bliver ved sæsonen ud.
Vi kan prøve at slå os sammen med Nordgaarden IF – møde i kommende uge. Det er to meget forskellige klubber. Nordgaarden er mere konkurrenceprægede, hvorimod BIF-svømning er ”for sjov.”

Tennis: Allan Jaquet, René Boesen, Bent Christensen
Velbesøgt GF. Fantastisk mad fra Ole – Gratis.
Medlemstilgang = Bedre energi.
Halv kontingent lokker nye medlemmer.
Klubhus i gang med renovering – indendørs hvis vi kan finde penge til det.
Stenbækgrunden deler tennisbanerne i to. Håber på at kommunen vil være med på stisystem – også med ejerforeningen.
Snart standerhejsning.

Petanque: Merethe Slyngblom, Jens Ove Tordrup
God vintersæson i drivhuset.
Der kommer mange til turneringerne.
Spændende hvordan det kommer til at gå med petanque i samspil med kunstgræsbanen.
God GF – der er lidt overskud.

Gymnastik: Kirsten Lundsgaard, Grith Christensen, Jytte Jacobsen
Velbesøgt GF – 79 medlemmer. JAKA-projektet lokkede.
Alle poster besat – undtagen team-event – det bliver til et ad hoc-udvalg.
JAKA-projektet fylder. Der bliver arbejdet på projektet. Vi arbejder på at købe – prisen ca. 35 mio. – det er meget, ikke mindst i forhold til driftsomkostninger, som ligger på 380.000
Nyt bud ligger på ca. 30 mio.
Hvad koster 1600 m2 at drifte?
Mange spørgsmål, vi forsøger at finde svarene.
Er der nogen, der kan se sig deroppe, så tænk med.
Opvisning 6. april

Motion: Jan Christensen
10 års jubilæum.
Peter From kommer og skriver en artikel.
50% af medlemmerne mødte op til GF.
Var på nippet til at nedlægge foreningen, men giver det endnu en chance.

Håndbold: Erik Jensen, Sanne Juul Eriksen
GF d. 20. marts
Kontingentstigning. Nedsat aktivitetsstøtte og store udgifter på tøj.
Fuld gang i trænerpåsætningen
Medlemsfremgang. Fx kommer der ca. 70 mikroer hver fredag.
Gode resultater på ungdomsafdelingen, så vi kan holde på medlemmerne.
Damerne oprykning til 3. division.
Herrerne kæmper for at blive i 3. division.
Træningstiderne er stor udfordret.
Ændres til Ulige fremfor Lige årgange – vi skal som noget nyt have U9-hold.
Økonomiske udfordringer. Slag pga. aktivitetsstøtten. Projekt ”150.000 skal ind i 2019” – de første 100.000 er kommet ind.
”Vi roder” – er det kun os!! Håndbold opfordrer til at vi hjælper hinanden med at rydde op – der er ofte ”besøg” af unge mennesker udefra.
Åbningstider i caféen er blevet bedre.

Fodbold: Harrie Horsmans, Erik Sander
GF – Møller holdt sin sædvanlige årsberetning – i år på 1 time og 7 minutter.
Nyt opkrævningssystem – nu bliver kontingentet automatisk hævet fra kontoen, hvis ikke man får meldt sig ud. Kassereren har tømt kassen 😊 pengene er gået til kunstgræsbanen.
Standerhejsning + fodboldkamp d. 6. april.

Badminton: Pia Breum, Anette Buhl, Kaj
”Vi nedlægger foreningen, hvis I ikke dukker op til GF” – det var truslen og derfor (?) kom der 14 medlemmer og det var nok til at få dannet en bestyrelse.
Fremgang på 30 medlemmer – primært unge.

Basket: (Jens fortæller)
GF – en enkelt udskiftning i bestyrelsen. Økonomien er ok.
Et lille hold, der holder til i Globen.

FU: Morten Kudsk, Jens Jensen, Birger Larsen, Jytte Jacobsen
Henviser til formandens beretning

 1. Status på offentlig information via bladet.

Kaj ønsker at vi kan få noget mere ud af bladet.
Kaj vil gerne uddele til hele Brabrand to gange om året. Et blad hvor der er ekstra meget fokus på artikler, der er for ”hele folket”.
Paw mener alle blade skal ud til alle husstande. Evt. i samarbejde med menighedsrådet. (Bent ved at der er problemer med at finde nok i menighedsrådet og seniorserven er ved at være lige lovlig meget senior til at kunne fortsætte med det)
Bladet kunne også lægges på nettet.
Der er altså noget ved det der med at det kommer i postkassen.
René Boesen: Indtil der er nogen, der gør noget, så må vi jo køre videre med det vi har.

 1. Forsættelse af et Diskussionspunkt vi tidligere har haft oppe: Hvordan skaber vi lidt mere indhold i rep. møderne?

Ad punkt 13: Punktet blev livlig diskuteret her er nogle af de input der blev givet: Forbedringer på anlægget, arbejde på at lave nogle samlede events, evt. en kæmpe Brabrand fest, Det er godt at høre nyt fra de andre afdelinger, hvordan skaber vi mere synlighed? Skal der nedsættes et ”visionsudvalg” eller lign.? De enkelte afdelinger kan komme med emner fra deres hverdag, f.eks. kunne gymnastik fortælle om deres kommunikationsudvalg, det kunne være godt med et møde for alle kassererne, mere erfaringsudveksling mellem afdelingerne. Der blev opfordret til at tænke over det og tage det med i afdelingerne. Det er planen at tage punktet på igen på senere rep. møder.

Det må blive som det er, indtil der kommer nogen der vil gøre mere end det der sker nu.

Kom gerne med input til punkter til repræsentantskabet – stort som småt.

 1. Eventuelt

Halvårlige møder med andre formænd.
Lystrup 13.000 indbyggere – 7.000 medlemmer

Petanque. Brandvej ned langs hallen – den burde være lukket med hængelås, men hængelåsene forsvinder. Vi forsøger at få lukket den igen igen. Vi opfordrer til at sætte skilte op.

Århus motion vil gerne have hjælpere til forskellige arrangementer, så vi kan få penge ind til afdelingerne.

Næste møde er tirsdag d. 28. maj.

Tak til Bjarne Thunn for kasserertjansen
Tak til Peter Sørensen
Tak til Jesper for ordstyrertjansen
Tak til Birger Larsen for ca. 20 år i FU

Og så er der rullepølsemadder og tak for god ro og orden.

Ref. Jytte Jacobsen